80 ISBN: 978-99944-2-280-7.

90 Ministeera Barumsaa.

. Haalli kunis, bu’aawwan biqiltootaa fi bu’aawwan bineeldotaa fooyyeessuuf gargaara.

Kutaa 9 Afaan Oromoo.

kutaa kutaan kan isiniif dhuyaatudh.

. 4 Kutaa 1ffa. Afaan Oromoo Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 12ffaa.

.

Sirni Barnootaa Bara 2015tti Hojiirra Oolu Akkaataa Caaseffama(Gurmaa'insa ) Haaraan 6+2+4 ta'eera. #subscribe #like #share chaanaalicha waliin guddisna. Akkasumas, qoratichi kitaabilee barattootaa sakatta’uun haalli dhiyeessiin fayyadama jechootaa isaan kamfaatu akka dhiyaate adda baafatee gabateerratti kaa’eera.

Oromia Academy. Ogeeyyiin gareen hojjetan kun maanuwaalii deeggarsa ogummaa barsiisummaa manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa keessattii barsiistota afaan oromoo barsiisaa jiraniif akka wabeeffannaatti gargaaruuf kan qophaa’edha.

Nov 8, 2015 · Barnootaa, Biiroo Barnoota Oromiyaafi Dhaabbata READ TA dha.

27 Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 11 3.

. (Fakkeenyaaf, sirna barnoota Faransaay yookiin haala barnoota isaanii, sirna barnoota Itoophiyaa).

View AfanOromTGG11-1. Barnoota Lammummaa Fi Amala G.

Kanneen keessaa muraasni irradeddeebii qabiyyee, qindoomina dhabu,umuriifi sadarkaa barattootaan wajjiindeemuu dhabuuqabiyyee kitaabilee.
1.
a) guuttachuuf muummee afaan oromoo ogbarruufi fooklooriif dhiyaate yuunivarsiitii addis ababaa kolleejjii namoomaa qo’annoo afaanotaa, joornaaliizimiifi qunnamtiitti muummee afaan oromoo ogbarruufi fookloorii.

.

Raawwiin baay’inna haala mijeessitoota barnoota ga’eessotaafi 30,607 (50%), Buufata Barnoota filannoofi Haala mijeessitoonni BBF xiqqaa ta’uu (41.

Akaakuu maqaa keessaa kan namoonni dhuunfaatti ittiin waamaman isa kami? 6. Galata Qopheessi, maxxansiifi raabsiin kitaaba barataafi qajeelcha barsiisaa kanaa fandii dhaab-biilee qulqullina barnootaa 1-12, manneen barnoota mootummaa keessatti kenna. barnoota Afaan Oromoo sadan (silabasii, kitaaba barataafi qajeelcha barsiisaa) kutaa 9ffaa bara 2005 maxxanfamee qophaa’e sakatta’uudha.

Kunis mala qorannoo akkamtaafi hammamtaarrti kan hundaa’eedha. Kitaaba qajeelcha barsiisaa barnoota sirna Gadaa. Kunis mala qorannoo akkamtaafi hammamtaarrti kan hundaa’eedha. qajeelcha barsiisaa: xiyyeeffannoo barnoota afaan oromoo kutaa 12ffaa abbabaa gabayyahu jimaa waraqaa qorannoo digirii lammaffaa (m. . Amalli maqaan waliinii qabu maal fa’i? 5.

.

Haala karoora barnoota guyyichaatiin qajeelchi barsiisotaa Yeroo Marii,Yeroo Sheekkoo, Yeroo Muuziqaa, Yeroo Shaakala Gocha Dhuunfaa, Taphoota Daree Keessaa, Taphoota Dareen Alatti taphatamanii fi Yeroo Ogummaa Gaarii fayyadamuu fi dabalataaniis hidha herregaa, afaanii fi saayinsii naannoo fayyadamuun barsiisuun barbaachisaa ta’a. 1ffaa kutaa 7ffaa - 8ffaa Jiddu galeessa jedhama.

bbcko bible September 16, 2022.

Biiroo Barnoota Oromiyaa Daayirektooreetii kenniinsaa fi Haaromsa Eeyyamaa Ogummaa Barsiisotaafi Hoggansa Manneen Barnootaa Qormaata Mirkaneessaa Ga’umsa Ogummaa Barsiisotaa Akka Biyyoolessaatti Barsiisota Sagantaa Dippiloomaan KBB irraa Bara 2009 Eebbifamaniif Qophaa’e.

Gaaffilee shaakala barnoota kanneen akka #Herregaa, #Keemistirii, #Fiiziksii gama.

Nov 8, 2015 · Barnootaa, Biiroo Barnoota Oromiyaafi Dhaabbata READ TA dha.

1.